02-005-5940 Mon-Sat : 09:00 - 17:30

ที่ปรึกษางานขายโครงการ

ที่ปรึกษางานขายโครงการ

เหตุผลที่ต้องเลือกเรา

เหมาะสำหรับโครงการที่ขาด มือดีในการปิดการขาย หรือ รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขาดประสบการณ์ 

  • ทำการตลาดให้ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์
  • มีทีมขายประจำโครงการให้ตลอดเวลา
  • ดูแลลูกค้าให้จนจบกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน