02-005-5940 Mon-Sat : 09:00 - 17:30

การบริหารจัดการโครงการ

การบริหารจัดการโครงการ

เหมาะกับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขายและการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขายจนปิดโครงการได้